Integritetspolicy

HCC – Halmstad CoachCenter org.nr 630319-xxxx, (HCC, vi, våra eller oss), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsida (halmstadcoachcenter.se), skapar användarkonto, för en intresseförfrågan, kursanmälan eller bokning av tjänster. Vi är således personuppgiftsansvarig. När du skapar användarkonto, anmäler dig till event eller tjänster ombes du tillhandahålla oss uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras.

Våra Användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för Oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@halmstadcoachcenter.se

Genom att skapa ett användarkonto och/eller anmäler dig till event eller använder våra tjänster accepterar du vår behandling av dina Personuppgifter enligt denna Integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka nödvändig information till dig. Innan du skapar ett användarkonto, anmäler dig till event eller använder våra tjänster är det viktigt att du läser och förstår Integritetspolicyn.

Det är frivilligt för dig att lämna Personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina Personuppgifter om du anmäler dig till något av våra event eller använder Våra tjänster för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och skyldigheter mot dig. 

Behandling av personuppgifter

1 Bakgrund. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter samt följa och uppfylla ingångna avtal. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att utföra kursutvärderingar samt ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information kring ditt deltagande på våra kurser, föreläsningar, utbildningar eller tjänster.

2 Syfte. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

3 Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal med myndighet, våra allmänna villkor och lag samt för att fullgöra bedrivandet av kurser, föreläsningar, utbildningar och tjänster. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag
 • Organisationsnummer
 • Användarnamn
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter. Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss genom:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som du anmäler när du skapar användarkonto
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra föreläsningar, kurser, utbildningar eller tjänster
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som du lämnar vid intresseanmälan
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

På vilka sätt och med vilken grund behandlar vi dina personuppgifter. HCC behandlar personuppgifter med stöd av allmänt intresse för att administrera kurs-, och föreläsningsverksamhet, tjänster och utbildningar och kommunicera med deltagare och klienter samt för utvärdering och kvalitetssäkring av HCCs verksamhet (t.ex. genom deltagarundersökningar och uppföljning).

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt. Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och HCCs åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med våra IT-leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Rutiner för gallring. Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig och bevaka våra eller dina rättigheter. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än innevarande kalenderår plus två år efter avslutad kurs eller utbildning om det inte krävs för att uppfylla vår uppgift av allmänt intresse eller har stöd i lag.

4 Dina rättigheter

Återkalla samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i punkt 6 nedan.

Begäran om rättelse eller radering. Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning.

Begäran om registerutdrag. Du har rätt att begära utdrag från HCCs register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som HCC behandlar och hur vi behandlar dessa.

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

5 Personuppgiftsansvarig. HCC är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas inom verksamheten och att dina rättigheter tas tillvara.

6 Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Halmstad CoachCenter. HALMSTAD. E-postadress: info@halmstadcoachcenter.se. Telefonnummer: 0760-53 65 13

/Halmstad CoachCenter 2020-10-01

Cookies

Vi använder cookies på webbsidan för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

HCCs webbplats använder cookies för att:

 • Komma ihåg dina val för att underlätta för dig.
 • Följa annonsering i medier.
 • Ge underlag till statistik över hur webbplatsen används av besökarna.

För att undvika cookies kan du:

 • Undvika att svara på formulär.
 • Stänga av cookies i webbläsarens inställningar (viss funktionalitet begränsas).
 • Använda en webbläsare i inkognito-läge.
 • Rensa webbläsarens webbhistorik och cookies.